ต้อนรับคณาจารย์จาก Institute of Sociology (IOS) ประเทศเวียดนาม

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณาจารย์ประจำสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะจากประเทศเวียดนาม นำโดย Prof. Dang Nguyen Anh, Director of Institute of Sociology (IOS), Vietnam ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือด้านการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมของสังคมผู้สูงอายุในประเทศเวียดนาม ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ