ต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานจาก National University of Laos

คณะผู้บริหารสถาบันฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานจาก National University of Laos (NUoL) จำนวน 6 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคตทางด้านงานวิจัย หลักสูตร การเรียนการสอน และการอบรม ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>