ต้อนรับคณะสูตินารีแพทย์ จาก Ethiopia and USA

สถาบันฯ ต้อนรับผู้แทนคณะสูตินรีแพทย์ จำนวน 6 ท่าน จาก Center of Excellence for Reproductive Health, St. Paul’s Hospital Millennium Medical College, Addis Ababa, Ethiopia และ Center for International Reproductive Health Training (CIRHT), University of Michigan, USA ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้าน WHO Collaborating Centre for Research in Human Reproduction, Mahidol University ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ