ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ เลขานุการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 13 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมและเข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของสถาบันฯ อาทิ งานสารบรรณ งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที งานบริการสถานที่และอาคาร เป็นต้น ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>