ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศศรีลังกา

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานชาวต่างประเทศ จำนวน 10 ท่าน จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศศรีลังกา (Ministry of Health, Sri Lanka) ซึ่งได้รับทุนจากองค์การอนามัยโลก (The World Health Organization) ในการเข้าศึกษาดูงานด้านโภชนาการ และสาธารณสุขของประเทศไทย พร้อมร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้ 1) Social and Medical Influences on Low Birth Weight: A Case Study in Rural Thailand  2) A Study on Migrant Mothers and the Survival of Migrant Children Under 5-Years Old 3) The Survey of Pregnancy, Birth and Early Life วิทยากรโดย ผศ.ดร.ภาณี วงษ์เอก อาจารย์ประจำสถาบันฯ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>