ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 13 ท่าน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล