ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอินโดนีเซีย

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และคณะ ต้อนรับคณะชาวอินโดนีเซีย จาก Indonesian Society of Obstetrics & Gynecology (HOGSI) in Malang, East Java and National Family Planning Coordinating Board of Indonesia (BKKBN), Indonesia จำนวน 35 ท่าน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ในหัวข้อ Adolescent Reproductive Health Research วิทยากรโดย รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ