ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Chinese Academy of Social Sciences, China

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ Prof. Zhang Yi, Dr. Ma Chunhua, Dr. Shi Yuntong จาก Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, China และ Ms. Kwansiri Wanwiwake, Ms. Priyapatra Supanattanarom จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) ในโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน  (NRCT-CASS) ประจำปี 2559 ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>