ประชุมหารือการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันองค์กรของคนทำงาน (HAPPINOMETER)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรละสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทำงาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย นำโดย นายนิพัฒน์ กอกรรณิกา ผู้จัดการสมาคมฯ เพื่อหารือแนวทางในการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันองค์กรของคนทำงาน (HAPPINOMETER) ณ ห้องทานตะวัน ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล