ต้อนรับคณะดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบ และนำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ในหัวข้อ “Research related migrant health : Cross-border migrants and health service accessibility during Covid-19 in Thailand” ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล