ต้อนรับคณะจากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมคณะ ต้อนรับคณะจากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล จำนวน 3 ท่าน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านระบบงานสารบรรณ: โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ โดยมี นางสาวณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน ณ ห้องอัญชัญ (319) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล