ต้อนรับคณะจากฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวพอตา บุนยตีรณะ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร และคณะ ต้อนรับคณะจากฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และประชาสัมพันธ์งานด้านจดหมายเหตุ และทำความเข้าใจในเรื่องเอกสารจดหมายเหตุกับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารของส่วนงาน และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาของส่วนงาน ณ ห้องราชพฤกษ์ (322) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล