ตำแหน่งทางวิชาการ: เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าค่อน

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ศ. เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล  และ รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ ร่วมนำการสนทนา เรื่อง "ตำแหน่งทางวิชาการ: เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าค่อน" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการแก่บุคลากรของสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>