ดูงานระบบแจ้งซ่อมบำรุงออนไลน์

นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และคณะ ต้อนรับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 8 ท่าน ในโอกาสศึกษาดูงานระบบแจ้งซ่อมบำรุงออนไลน์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรต่อไป ณ ห้องสราญรมย์ (324) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล