จัดการประชุมปฏิบัติการการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ครั้งที่ 1

ผศ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ และ ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ (นักวิจัย ผู้ชำนาญการพิเศษ) จัดการประชุมปฏิบัติการ “การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (มูลนิธิ สวน.) สนันสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 59 ท่าน

ชมภาพทั้งหมด >>