งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2561

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กราบทูลเบิกตัวผู้เข้ารับประทานรางวัล “แม่ 100 ปี” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมี ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ถวายรายงานประจำบอร์ดนิทรรศการในหัวข้อ “ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ในการเปลี่ยนแปลงโครงการประชากรและสังคม ศตวรรษที่ 21” พร้อมนี้ ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสมปรารถนา นามขาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ) เข้ารับรางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ระดับดี ในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>