งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2560

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม กราบทูลเบิกตัวผู้เข้ารับประทานรางวัล “แม่ 100 ปี” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมี นางจุฑารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เข้ารับรางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ระดับดีเด่น และ น.ส.กมลชนก ขำสุวรรณ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ถวายรายงานประจำบอร์ดนิทรรศการในหัวข้อ “แม่แห่งภูมิปัญญา: ความหมายและทัศนคติใหม่ต่อผู้สูงอายุ” ในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา