งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

นักศึกษาของสถาบันฯ 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม (ไทย), หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและอนามัยการเจริญพันธ์ (นานาชาติ), หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยไมอามี สหรัฐอเมริกา (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร์ (นานาชาติ) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อร่วมแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อคณาจารย์ผู้ให้ปัญญา ณ บริเวณหน้าห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ