งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อแสดงความรักความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผศ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ นางกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล และ นายวิชัย คำภูเวียง ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ