งานแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดงานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล