งานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดงานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  1. สุชิตา มานะจิตต์
  2. ณัชพล อ่วมประดิษฐ์
  3. รัตนา เพชรสีทอง
  4. เบญจมาศ เป็นบุญ
  5. อลงกรณ์ เปกาลี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)
  1. จริยา ศรีกลัด
  2. คมกฤช ตะเพียนทอง
  3. มงคล ธงชัยธนาวุฒิ
  4. ณัฐพงษ์ รุจิรงค์นางกูล
  5. ณัฐพร นิลวัตถา

ชมภาพทั้งหมด >>

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สุชิตา มานะจิตต์
ณัชพล อ่วมประดิษฐ์
รัตนา เพชรสีทอง
เบญจมาศ เป็นบุญ
อลงกรณ์ เปกาลี