งานแสดงความยินดีบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานแสดงความยินดีบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

โดยสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/255818394487885/posts/4285291331540551/

ภาพกิจกรรมทั้งหมด