งานแถลงข่าวประกาศผลรางวัล “แม่ 100 ปี” และแม่ดีเด่น

งานแถลงข่าวประกาศผลรางวัล "แม่ 100 ปี" และแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลรางวัล "แม่สู้ชีวิต" "แม่ 100 ปี" "แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" และ "แม่จิตใส ใจสีขาว" ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี 4 ภาค ได้กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัล และประกาศผลการตัดสินรางวัล "แม่ 100 ปี" ประจำปี 2558 พร้อมภาพวีดิทัศน์ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา