งานเก็บข้อมูล ณ กัมพูชา

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร เดินทางควบคุมการเก็บข้อมูลภาคสนามของโครงการ Connecting the Mekong Through Education and Training (COMET) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา