งานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์  ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี อาจารย์ประจำสถาบันฯ และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ร่วมงานและนำเสนอบทความวิชาการในงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 

ชมภาพทั้งหมด >>