งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง เสริมพลังอุดมศึกษาเพื่อสังคมไทย

รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา  หัวหน้าโครงการ การขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น” ภายใต้การสนับสนุน “ทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมทีมวิจัย 3 คน ได้แก่ นายปัญญา ชูเลิศ,  นายอภิชาติ แสงสว่าง และนางสาวนันทวัน ป้อมค่าย และหน่วยบริหารงานวิจัย นางสมปรารถนา นามขาน  เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานรับใช้สังคม และนำเสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์)   ในหัวข้อ “เพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วย “โรงเรียนฉลาดเล่น” แค่เล่นเป็นก็ได้เรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมกัน”  ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง เสริมพลังอุดมศึกษาเพื่อสังคมไทย  ณ Foyer หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้ ท่านรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวชื่นชมผลงานวิจัยโครงการดังกล่าว

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดกิจกรรม ได้แก่
1) บรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสังคม โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
2) เสวนาเรื่อง มหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้ชุมชน : บทบาทและความร่วมมือ โดย อธิการบดีม.มหิดล, รักษาราชการอธิการบดี มรภ.อุบลราชธานี,  อธิการบดี มรภ.นครสวรรค์,  รักษาราชการอธิการบดี มรภ. กาญจนบุรี  และผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)