งานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการประเด็นสถานการณ์และการป้องกัน ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ