งานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนไทยในยุคประชาคมอาเซียน” ในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี