งานสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน ครั้งที่ 30

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวเปิดงานสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน ครั้งที่ 30 (The 30th Annual Research and Teaching Seminar for 2020) ระหว่างวันที่ 23, 24 และ 29 กรกฎาคม 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและฝึกอบรม เข้าร่วมสัมมนาแบบออนไลน์ (New normal) พร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์งานด้านการเรียนการสอนและวิจัยโดยทีมรองผู้บริหาร การระดมสมองการปรับตัวในการหาทุนสนับสนุนการวิจัยและวิธีทางเลือกใหม่ๆ ในการทำวิจัย การนำเสนอทิศทางศูนย์วิจัยของสถาบันฯ และการอัพเดตระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยของสถาบันฯ และของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>