งานวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมทำบุญเนื่องในงานวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ณ หอแสดงดนตรี อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล