งานวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดฯ ครบรอบ 34 ปี

นางสาวเพ็ญพิมล คงมนต์ บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการ) หัวหน้าห้องสมุด สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผู้แทนสถาบันฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดฯ ครบรอบ 34 ปี และมอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการ Giving to Mahidol Libraries ณ ห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา