งานวันครบรอบ 53 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ตัวแทนสถาบันฯ ร่วมงานวันครบรอบ 53 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพฯ