งานมุทิตาจิต ประจำปี 2563

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าทีสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมุทิตาจิตแสดงความขอบคุณแด่ คุณชลัยย์กร บุญล้อม และ คุณเพ็ญพิมล คงมนต์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>