งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณ 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ และ นายณัฐวุฒิ จันทร์อุ่น ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom