งานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชประจำปี 2563

อาจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูนเกิด อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "สถานะและความสำคัญของการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย" ในงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชประจำปี 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี