งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Birth Registration, Health, and Social Issues of Myanmar Migrants in Thailand”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Birth Registration, Health, and Social Issues of Myanmar Migrants in Thailand กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รสรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมวิชาการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย มูลนิธิศุภนิมิต ประเทศไทย ร่วมกับโครงการ Promoting Safe Migration for Temporary Migrants to Thailand สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และเครือข่ายสถาบันวิชาการ ได้แก่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และ The Southeast Asia Junction (SEA Junction) โดยได้รับเกียรติจาก Excellency, Mr. Pirkka TAPIOLA, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Delegation of the European Union to Thailand ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรภาคประชาสังคม จากจังหวัดตาก ชุมพร และระนอง นักศึกษาชาวเมียนมาและไทย บุคลากรสายวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมจำนวน 180 คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและประเด็นสำคัญสำหรับการย้ายถิ่นของแรงงานพม่าในประเทศไทย ระหว่างนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาชาวเมียนมา นักวิชาการด้านแรงงานและการย้ายถิ่นของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และองค์กรชุมชนชาวพม่าที่มีการดำเนินกิจกรรมในประเทศไทย

ชมภาพทั้งหมด >>