งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติด้านประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 12

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติด้านประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 12  “The 12th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences” เพื่อให้นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและนักวิจัยมีโอกาสพัฒนาและนำเสนอบทความทางวิชาการและการวิจัยในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ และยกระดับคุณภาพงานวิจัยด้านประชากรและสาธารณสุขเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล  รวมทั้งเพื่อเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของชุมชนวิจัยเพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
งานประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานประชุม consortium ระหว่าง 3 หน่วยงานที่เป็น WHOCC ในงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติด้านประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 12  “The 12th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences” รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี คณาจารย์สถาบันฯ เข้าร่วมในฐานะประธาน และกรรมการ session พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้วยวาจา จำนวน 7 ท่าน ทั้งนี้ นักศึกษาสถาบันฯ ได้รับรางวัลจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 
  1. Quan Pham Minh เรื่อง Daughters in Sonless Families and the Disadvantages on Receiving Parental Care in Early Childhood ได้รับรางวัล Outstanding Oral Presentation award 
  2. Mya Kay Khine เรื่อง The Effect of Early Childbearing on the Labor Force Participation Later in Life of Ever Married Women in Myanmar ได้รับรางวัล Honorable mention Poster Presentation award

ชมภาพกิจกรรม >>