งานประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (APA) ครั้งที่ 5

งานประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (APA) ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบเสมือนจริงเป็นครั้งแรก โดย National Population and Family Planning Board (BKKBN) และ Center for Population and Policy Studies (CPPS), Universitas Gadjah Mada และสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพร่วม งานประชุมครั้งนี้มีนักวิชาการ นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย และเจ้าหน้าที่รัฐ นำเสนอประเด็นสำคัญด้านประชากรศาสตร์ในเอเชีย ในสองรูปแบบคือ live session และ pre-recorded or poster session โปรแกรมงานประชุมจะมีการนำเสนอและการเสวนาแบบ live session จำนวนเกือบ 200 บทความ พร้อมการนำเสนอแบบบันทึกไว้ล่วงหน้าและโปสเตอร์จำนวนมาก ผ่านทางเว็บไซต์สมาคมฯ ทั้งนี้ ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก Prof. Aris Ananta (President of APA), Prof. Annette Sachs Robertson (Deputy Regional Director of the UNFPA APRO), Prof. Panut Mulyono (Rector of Universitas Gadjah Mada), and Prof. Hasto Wardoyo (Chairman of BKKBN) กล่าวเปิดงาน

โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 ท่าน ประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย และเจ้าหน้าที่รัฐ จากทั่วโลก นำเสนอประเด็นสำคัญด้านประชากรศาสตร์ในเอเชีย ในสองรูปแบบคือ live session และ pre-recorded or poster session โปรแกรมงานประชุมมีการนำเสนอและการเสวนาแบบ live session จำนวนเกือบ 200 บทความ พร้อมการนำเสนอแบบบันทึกไว้ล่วงหน้าและโปสเตอร์จำนวนมากผ่านทางเว็บไซต์สมาคมฯ ซึ่งคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 10 ท่าน รายละเอียดการนำเสนอผลงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2564 มีดังนี้

Live session

  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ | นำเสนอผลงานเรื่อง An Analysis of the Resilience Process: The Stimulus of Mental Strength and the Role of Community and Family Support amidst the Civil Violence in Thailand
  • รองศาสตราจารย์ อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ | นำเสนอผลงานเรื่อง Social Integration among Thai Muslim Labor Migrants in Malaysia
  • รองศาสตราจารย์ โยธิน แสวงดี | นำเสนอผลงานเรื่อง Family Context, Sufficient Physical Activity, and Game: Consequences on Primary School Age Children’s Jovial Habit and IQ in Thailand
  • รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ | นำเสนอผลงานเรื่อง Healthy and happiness among older adults in Thailand
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สักกรินทร์ นิยมศิลป์ | นำเสนอผลงานเรื่อง Irregular and Vulnerable Western Migrants in Thailand: Challenges and Responses
  • อาจารย์ ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ | นำเสนอผลงานเรื่อง Sociodemographic Differentials of Physical Activity of Indonesians: An analysis of the 5th Wave of Indonesia Family Life Survey (IFLS5)
  • Adjunct Professor Kathleen Ford | นำเสนอผลงานเรื่อง Thai Migrants to Malaysia: Mental Health, Concerns and Life Satisfaction

Pre-recorded or Poster session

  • รองศาสตราจารย์ เฉลิมพล แจ่มจันทร์ | นำเสนอผลงานเรื่อง Cross-border migrant children and their accesses to education and health insurance in Thailand
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลี สันภูวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | นำเสนอผลงานเรื่อง When Antibiotic should be taken: Evidence from the Kanchanaburi Demographic Surveillance System, Thailand
  • นางสาวรีนา ต๊ะดี | นำเสนอผลงานเรื่อง What Happen when Women Change Job due to Child Caring

.
เว็บไซต์สมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (APA): https://asianpa.org/