งานประชุมวิชาการนานาชาติ “ประชากรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 11″

ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ ผศ.ดร.นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเปิดงานประชุม consortium ระหว่าง 3 หน่วยงานที่เป็น WHOCC ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “ประชากรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 11” (The 11th  International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences) 
 
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงจัดงานประชุมวิชาการดังกล่าวแบบออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และ ผศ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ เข้าร่วมในฐานะประธาน session รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ เข้าร่วมในฐานะกรรมการ session 
 
การประชุมวิชาการ ครั้งนี้ นักศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) จำนวน 10 ท่าน ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 9 ท่าน ได้แก่
  • Chung Gum Choe || Individual factors associated with fertility in former Soviet Union: A case study in Armenia and Tajikistan 
  • Kim Nam Il || Prevalence and Associating Factors of Infertility among Married Women in Vietnam 
  • Su Myat Lwin || Factors Associated with Parental Attitudes towards Condom Education for Children Aged 12-14 Years 
  • Thiri Thazin Khine || Factors Influencing the Receiving of Postpartum Care among the Reproductive Aged Group (15-49 Years) Women in Rakhine State, Myanmar 
  • Kaung Myat Thu || Factors Influencing Early Initiation of Breastfeeding Practice in Myanmar: The Analysis of Myanmar Demographic Health Survey (2015-2016) 
  • Yaumil Chairiah Muzakir || Women’s Empowerment and Modern Contraceptive Use: Analysis of Indonesia Demographic Health Survey (IDHS) 2017 
  • Kullapassorn Kladngam || Cohort Analysis of Program Data to Examine HIV Testing Uptake among Female Sex Workers in Bangkok 
  • Andhika Ajie Baskoro || Factors Affecting Stigmatizing Attitudes towards People Living with HIV among Unmarried Indonesian Youth 
  • May Zin Hein || Factors Associated with Adolescent Childbearing in Myanmar: The Analysis of the 2015-2016 Myanmar Demographic Health Survey 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
  • Natthaphong Ruchirongnangkoon || Sexual Behavior of Men Having Sex with Men and Their Patterns of Gathering at Volleyball-playing Hot Spots in Bangkok