งานประชุมวิชาการนานาชาติ “ประชากรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 10″

ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ ผศ.ดร.นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเปิดงานประชุม consortium ระหว่าง 3 หน่วยงานที่เป็น WHOCC ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “ประชากรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 10” (The 10th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences) โดยมี ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง เข้าร่วมในฐานะประธาน session อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ เข้าร่วมในฐานะประธานร่วม session และนักศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) จำนวน 7 ท่าน และนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 3 ท่าน ณ อาคารสถาบัน 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมภาพทั้งหมด >>