งานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Global Health: MUGH) และเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุม การประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมและเตรียมงาน “การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558: Prince Mahidol Award Conference 2015” โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการดังกล่าว ในหัวข้อ "สุขภาพโลกหลังปี ค.ศ. 2015 เร่งรัดสู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ: GLOBAL HEALTH POST 2015 ACCELERATING EQUITY" ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรสุขภาพระดับโลก จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดถึงแนวทางและเป้าหมายด้านสุขภาพหลังจากปี ค.ศ. 2015 นำเสนอประเด็นนโยบาย ตลอดจนร่วมกันหาข้อสรุป เพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบสุขภาพของคนทั่วโลก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานระดับนานาชาติเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวกว่า 500 คน

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเดียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เรื่อง “From Humanist Prince to Humanistic Medicine” โดยจัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ตลอดจนพระราโชวาทที่พระราชทานแก่แพทย์ไทย นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศกาลผลงานของนักศึกษาแพทย์โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ดูภาพเพิ่มเติม >>