งานประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 5/2563

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 5/2563 โดยมี รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะ ให้การต้อนรับ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร/ คณบดี/ ผู้อำนวยการ/ ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>