งานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร 4 หลักสูตร  คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม (ไทย), หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและอนามัยการเจริญพันธ์ (นานาชาติ), หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยไมอามี สหรัฐอเมริกา (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร์ (นานาชาติ) ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องสระบัว (109) อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>