งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2564

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร อาจารย์สถาบันฯ เจ้าหน้าที่หลักสูตร และนักศึกษาปัจจุบัน ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2564  ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาใหม่จำนวนรวมทั้งสิ้น 25 คน ได้แก่ ชาวไทยจำนวน 12 คน และชาวต่างชาติจำนวน 13 คน ซึ่งมาจากประเทศ Myanmar, Indonesia, China, Bangladesh, India, Nepal and Zimbabwe.