งานครบรอบ 25 ป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง พร้อมคณะ เข้าร่วมมอบกระเช้าต้นไม้มงคลแด่ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 25 ปี ณ ห้องประชุม R-114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล