ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ “ทีนรู้…อยู่ตื่น”

เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 255๙ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำโดย อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและสารสนเทศและหัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะวิจัย ร่วมกับ 3 โรงเรียนต้นแบบโครงการ “เด็กไทย…ไม่เฉื่อย” ได้แก่ 1) โรงเรียนปากกรานพิทยา 2) โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม และ 3) โรงเรียนอินทร์บุรี จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ “ทีนรู้…อยู่ตื่น” โดยมีแกนนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และคุณครูที่รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 95 คน  

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเน้นกระบวนการให้ความรู้ สร้างค่านิยม ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และลดการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งของวัยรุ่นลง ตลอดจนการสร้างเครือข่ายแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้เกิดกำลังใจและแรงจูงใจในการปรับลดพฤติกรรมเนือยนิ่งให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยให้แกนนำนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ช่วยกันระดมความคิด ออกแบบวางแผนกิจกรรม เพื่อนำไปจัดในโรงเรียนของตนต่อไป รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำงานร่วมกับคุณครูที่รับผิดชอบโครงการฯ

ทั้งนี้ คณะวิจัยได้พาแกนนำนักเรียนและคุณครูที่เข้าร่วมโครงการฯ เดินชมบรรยากาศรอบ ๆ และแนะนำคณะต่าง ๆ ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลให้กับน้องแกนนำได้รู้จัก