ความเชื่อมโยงระหว่างความเท่าเทียมทางเพศ ความเท่าเทียมในสังคม และการย้ายถิ่นในบริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ

วันที่ 6 กันยายน 2565 Ms. Tatiana Castillo Betancourt นักศึกษาปริญญาเอก และในฐานะนักวิจัย จาก the University of Liege ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งมาทำวิจัยในประเทศไทย ภายใต้โครงการวิจัย Linking climate change, habitability and social tipping points: scenarios for climate migration (HABITABLE) เข้าพบเพื่อปรึกษาและสัมภาษณ์ รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการวิจัยในประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างความเท่าเทียมทางเพศ ความเท่าเทียมในสังคม และการย้ายถิ่นในบริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ