ความร่วมมือในการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันองค์กร

นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาว สุวพิชญ์ ค้าฮั้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  และนางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์ หัวหน้างานบุคคล จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมประชุมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย นางวรรณี หุตะแพทย์ นายบุรเทพ โชคธนานุกูล และนางสุภาณี ปลื้มเจริญ นักวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันของบุคลากรสังกัดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ณ ห้องพญาไท 2514  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล