ความร่วมมือและขยายเครือข่ายทางวิชาการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (Asian Population Association-APA) ในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือความร่วมมือและขยายเครือข่ายทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับองค์กรวิชาการด้านประชากรและสังคมในภูมิภาคเอเชีย ณ ห้อง VIP ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล