ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย กับ Faculty of Social Sciences of HSE University

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ ได้ประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting เพื่อหารือความร่วมมือกับ Professor Dr. Ksenia Gerasimova, Programme Academic Supervisor จาก Faculty of Social Sciences of HSE University ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การทำงานวิจัย และการร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในสาขา Climate resilience และ Population change